Konkurs Fotograficzny – „Przedświąteczna gorączka”

Kochani do świąt zostały niespełna dwa tygodnie. W Waszych domach trwają zapewne przygotowania to tych radosnych, świątecznych chwil spędzanych w gronie rodziny. Aby dodatkowo umilić Wam te dni przygotowaliśmy konkurs, w którym zwycięstwo sprawi, że w Nowym Roku Wasze pociechy będą mogły nawiązać „nowe znajomości” z zabawkami ufundowanymi przez sponsora naszego bloga :) Na wspólną zabawę czekają: “Chuck warkocząca gaduła”, “Piłeczkowy słoń Elefun” i “Skuter Playskool”

Zatem do rzeczy. Chcielibyśmy abyście przysłali do nas zdjęcie lub kolaż z kilku zdjęć obrazujący Wasze wspólne przygotowania do świąt, czyli to jak angażujecie maluchy do pomocy, jak się dobrze bawicie podczas tych przygotowań. Ważne aby zdjęcia pokazywały Waszą wspólną pracę a nie jej efekt. Jak zawsze liczymy na Waszą kreatywność :)
Starajcie się nie dodawać zdjęć na ostatnią chwilę, dajcie innym szansę obejrzeć Wasze prace.

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Fotograficzny –  „PRZEDŚWIĄTECZNA GORĄCZKA”

1.         Organizator i czas trwania konkursu

1.1.        Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Blog “W Roli Mamy” zwany dalej “Organizatorem”.
1.2.        Konkurs rozpocznie się w dniu 12.12.2011 roku i trwać będzie do dnia 20.12.2011 roku.
1.3.        Nagrody funduje Sponsor Bloga.
1.4.        Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.         Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1.        Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. i 2.3. regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem ich uczestnictwa w Konkursie powinna być uprzednia zgoda pisemna przedstawiciela ustawowego lub opiekuna takiej osoby.

2.2.        W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodziny i osoby im najbliższe.

2.3.        Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2 rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.         Zadanie Konkursowe

3.1.        Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie w konkursowe. Udział w konkursie można wziąć tylko raz.

3.2.        Konkurs fotograficzny “Przedświąteczna gorączka”. Wykonaj zdjęcie lub kolaż ze zdjęć (o rozmiarze nie większym niż 1600×1600 pikseli w formacie .jpg) ilustrujący przygotowania* do Świąt Bożego Narodzenia w Waszym rodzinnym domu ( zdjęcie powinno ilustrować jak rodzice i dziecko aktywnie włączają się do przygotowań**, A NIE TYLKO SAME EFEKTY KOŃCOWE. Dopuszczamy możliwość umieszczenia zdjęcia „efektu” tylko w KOLAŻU, jeśli oprócz tego zostanie wykonane zadanie konkursowe)

(Przykład: Kolaż:

zdjęcia ozdób choinkowych, ubranej choinki i pierniczków na talerzu – DYSKWALIFIKACJA – bo to zdjęcia SAMYCH EFEKTÓW, a nie PRZYGOTOWAŃ!

zdjęcia dzieci robiących ozdoby, piekących pierniki (z rodzicami) i zdjęcie ubranej choinki – ZDJĘCIE ZGODNE Z REGULAMINEM.)

* przygotowania – przez to słowo rozumiemy różne czynności, które wykonujecie w waszych domach aby przygotować dom i Domowników na nadejście Świąt – pieczenie, gotowanie, robienie dekoracji oraz montaż i wiele, wiele innych.

** dziecko aktywnie włącza się do przygotowań – wyjątek stanowią dzieci, które z fizycznych przyczyn stanu swojego zdrowia lub swojego etapu rozwoju nie mogą uczestniczyć w przygotowaniach ( np. dzieci nienarodzone, które Święta spędzą w brzuchach, noworodki itd.)

3.3 Wszystkie nadesłane Zgłoszenia konkursowe będą opublikowane w Galerii Konkursowej.

3.4  Oragnizator zastrzega sobie prawo do moderowania zgłoszeń, w tym ususwania  Zgłoszeń konkursowych niezgodnych z obowiązującym prawem, zawierających treści obraźliwe, naganne moralnie lub namawiające do łamania prawa.

4.         Zasady Konkursu

4.1.        Konkurs organizowany jest dla fanów profilu “W roli Mamy” na portalu społecznościowym Facebook:

a.      Jeśli jeszcze nie jesteś naszym fanem, możesz dołączyć do fanpage’u “W roli Mamy” na portalu społecznościowym Facebook – poprzez znacznik „Lubię to!” lub klikając znacznik na naszej stronie.

b.      Prześlij Organizatorowi zgłoszenie konkursowe [dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”] zawierające wykonane zadanie konkursowe ( patrz pkt 3).

c.      Podziel się z przyjaciółmi! – Udostępnij naszą informacje o konkursie na swojej tablicy, na portalu społecznościowym Facebook – może Twoim znajomym też dopisze szczęście?!

4.2.        Zgłoszenie Konkursowe, o którym mowa w ust. 4.1.b. należy przesłać Organizatorowi  W FORMIE ZAŁĄCZNIKA ( o rozmiarze nie większym niż 1600×1600 pikseli w formacie .jpg) mailem na adres: przedswiateczna.goraczka@gmail.com w terminie określonym w punkcie1.2  W temacie maila należy podać: IMIĘ I NAZWISKO a w treści wiadomości wpisać: „ Konkurs fotograficzny – Przedświąteczna gorączka”

4.3.        W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności  celem dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby powołane przez Organizatora (członkowie zespołu redakcyjnego Bloga “W Roli Mamy”). Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

4.4.        Głosowanie Komisji Konkursowej odbędzie się po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń. Obrady Komisji Konkursowej będą niejawne.

4.5.        Komisja Konkursowa dokona głosowania na drodze którego zostaną wyłonieni laureaci Konkursu.

4.6.        Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.

4.7.        Nagrodami w konkursie są zabawki: “Playskool Piłeczkowy Słoń Elefun”, “Playskool Skuter” oraz “Chuck Warkocząca Gaduła”.

4.8.        W przypadku nadesłania przez uczestnika Konkursu większej ilości Zgłoszeń Konkursowych, w Konkursie weźmie udział tylko to Zgłoszenie Konkursowe, które wpłynie pierwsze do Organizatora.

4.9.        Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i nadesłanie Zgłoszenia Konkursowego, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4.10.     Nadesłanie przez uczestnika zgłoszenia konkursowego stanowi przyjęcie przez uczestnika Konkursu oferty Organizatora na zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia/ kolażu zdjęć nadesłanego w Zgłoszeniu Konkursowym w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi dostępnymi technikami oraz rozpowszechniania zgłoszenia konkursowego (zdjęcia/kolażu)  poprzez jego publiczne wystawienie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania umowy o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do  w powyższym zakresie w dniu odebrania nagrody lub na pierwsze żądanie Organizatora.

4.11.     Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że nadesłane zdjęcie/kolaż  jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

4.12      Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia konkursowego oraz zgadza się na nieodpłatne przeniesienie praw do korzystania z utworu i  rozporządzania nim na poniższych polach eksploatacji poprzez : utrwalenie, zwielokrotnienie określona techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomoca wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

4.13      Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację przez Blog „W Roli Mamy”  – w moim imieniu – zgłoszenia konkursowego na potrzeby organizacji Konkursu fotograficznego „Przedświąteczna gorączka” (w Galerii Konkursowej, na stronie/ galerii funpage`u W Roli Mamy na serwisach społecznosciowych Facebook oraz Twitter i na stronie bloga www.wrolimamy.pl)

5.         Odpowiedzialność Organizatora

5.1.        Organizator konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Konkursu.

5.2.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.

5.3.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.

5.4.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

6.         Odbiór nagrody

6.1.        Organizator zawiadomi uczestników Konkursu o zwycięstwie najpóźniej do dnia 30.12.2011 roku. Zawiadomienie ze strony Organizatora nastąpi w formie umieszczenia informacji na stronie internetowej www.wrolimamy.pl . Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu.

6.2.        Nagrody zostaną wysłane laureatom przez Sponsora nagród. Wydanie nagród nastąpi poprzez wysłanie ich pocztową przesyłką poleconą / kurierem, po otrzymaniu od Zwycięzców oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Organizator  wyśle pocztą elektroniczną informację szczegółowe oraz  formułę ww. oświadczenia, laureatom konkursu.

6.3.        Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje uczestnikom ekwiwalent pieniężny.

7.         Postanowienia końcowe

7.1.        Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w formie publikacji na stronie internetowej Organizatora www.wrolimamy.pl . Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

7.2.        Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

Nasze recenzje Zobacz wszystkie »

Subscribe
Powiadom o
guest
15 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Magdusia Mm
Magdusia Mm
9 lat temu

super konkurs, na pewno weźmiemy udział:) tylko musimy porobić w tygodniu trochę zdjęć:)

Magdusia Mm
Magdusia Mm
9 lat temu

super konkurs na pewno weźmiemy udział tylko zrobimy kilka zdjęć:)

Małgorzata Bigaj
9 lat temu

My też musimy się zabrać do przygotowań, więc może uda się wziąć udział w tym konkursie, bo ostatnio za późno się zabrałam do tego ;)

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
9 lat temu

Pozostaje mi w takim razie zyczyc Wam dobrej zabawy i mało sprzątania :)

Marysia
Marysia
9 lat temu

Lepiej nie wspominać o sprzątaniu, to brzmi mało zachęcająco ;)

Patrycja Zych
9 lat temu

Nagrody super :) może i my spróbujemy szczęścia :)

Magda Kupis
9 lat temu
Reply to  Patrycja Zych

Kto nie próbuje ten nic nie ma :D
także aparat w dłoń i do dzieła :D

Patrycja Zych
9 lat temu
Reply to  Magda Kupis

TAK JEST :) :D

Julusss91
Julusss91
9 lat temu

nie mogę się połapać jak dodać zdjęcie do konkursy, czy mógłby ktoś podpowiedzieć? Czy trzeba być zarejestrowanym na tej stronce aby wziąć udział?

Magda Kupis
9 lat temu
Reply to  Julusss91

Zdjęcia należy przesłać na adres: przedswiateczna.goraczka@gmail.com. W temacie maila należy podać: IMIĘ I NAZWISKO a w treści wiadomości wpisać: „ Konkurs fotograficzny – Przedświąteczna gorączka”. Reszta szczegółów w regulaminie powyżej.

Kornelka86
Kornelka86
9 lat temu

a sprzątanie też wchodzi w grę?

Magda Kupis
9 lat temu
Reply to  Kornelka86

Jeśli tylko są to przedświąteczne porządki :) i oprócz tego zdjęcie spełni pozostałe warunki- oczywiście, ze tak :)

Izabelalab
Izabelalab
9 lat temu

a my już….uff troche sie namęczyliśmy by znaleść odpowiednie foty ale na szczęście dokumentujemy wszystko bardzo sumiennie wiec są;)…powodzenia dla wszystkich;)

Magdusia Mm
Magdusia Mm
9 lat temu

nasz kolaż też już wysłany , życzymy wszystkim powodzenia i czekamy na wyniki

Danuta Miszczak
9 lat temu

moje dzieciaczki tak mocno zaciskają kciuki, że aż boli od patrzenia; )

top-facebook top-instagram top-search top-menu go-to-top-arrow search-close