Regulamin konkursów na blogu W Roli Mamy

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2012

1. Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Blog www.wrolimamy.pl zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs rozpocznie się w terminie określonym z ZASADACH KONKURSU.
 3. Sponsorem nagród w konkursie jest SPONSOR NAGRÓD określony w ZASADACH KONKURSU.
 4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2 i 2.3 regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem ich uczestnictwa w Konkursie powinna być uprzednia zgoda pisemna przedstawiciela ustawowego lub opiekuna takiej osoby.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu .
 3. Jeśli Konkurs organizowany jest dla Funów W Roli Mamy lub Sponsora nagród, przez pojęcie Fun, rozumie się osobę, której profil na portalu społecznościowym Facebook dołączył do fanpag`u „w Roli Mamy” oraz/lub profil Sponsora za pomocą znacznika „Lubię to”. Szczegóły określone w ZASADACH KONKURSU.

3. Zadanie Konkursowe

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie w konkursowe  określone w ZASADACH KONKURSU.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika z powodu niezgodności z niniejszym Regulaminem oraz/lub ZASADAMI KONKURSU.
 3. Wykonane zadanie konkursowe należy nadesłać w formie zgłoszenia na zasadach i dorgą określona w ZASADACH KONKURSU.
 4. Oragnizator zastrzega sobie prawo do moderowania zgłoszeń, w tym usuwania  Zgłoszeń konkursowych niezgodnych z obowiązującym prawem, zawierających treści obraźliwe, naganne moralnie lub namawiające do łamania prawa.

4. Przebieg Konkursu

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby powołane przez Organizatora (członkowie zespołu redakcyjnego Bloga W Roli Mamy I/LUB osoby wyznaczone przez Sponsora). Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 2. Głosowanie Komisji Konkursowej odbędzie się w po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń. Obrady Komisji Konkursowej będą niejawne.
 3. Komisja Konkursowa dokona głosowania na drodze którego zostaną wyłonieni laureaci Konkursu.
 4. Nagrodami w konkursie są/ jest NAGRODY określone w ZASADACH KONKURSU.
 5. W przypadku konkursu polegającego na zasadzie „kto pierwszy” wykona zadanie konkursowe, laureaci będą wyłonieni według kolejności (odbioru wiadomości e-mail, zamieszczenia komentarza). Szczegóły w ZASADACH KONKURSU.
 6. W przypadku nadesłania przez uczestnika Konkursu większej ilości Zgłoszeń Konkursowych, w Konkursie weźmie udział tylko to Zgłoszenie Konkursowe, który wpłynie pierwsze do Organizatora. Jeśli tego samego dnia wpłynie kilka Zgłoszeń Konkursowych jednego Uczestnika, w  Konkursie weźmie udział tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe, który zostanie wybrane – wedle własnego uznania – przez Komisję Konkursową.
 7. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i nadesłanie Zgłoszenia Konkursowego, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 8. Nadesłanie przez uczestnika zgłoszenia konkursowego stanowi przyjęcie przez uczestnika Konkursu oferty Organizatora na zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do ZDJĘCIA/RYSUNKU/ TEKSTU LITERACKIEGO LUB INNEJ FORMY WYKONANIA ZADANIA KONKURSOWEGO, nadesłanego w Zgłoszeniu Konkursowym w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi dostępnymi technikami oraz rozpowszechniania ZDJĘCIA/RYSUNKU/ TEKSTU LITERACKIEGO LUB INNEJ FORMY WYKONANIA ZADANIA KONKURSOWEGO poprzez jego publiczne wystawienie,, a także publiczne udostępnianie  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym ( w tym do publikacji na stronie profilu „W Roli Mamy” i/lub Sponsora na portalu społecznościowym Facebook. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania umowy o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia w powyższym zakresie w dniu odebrania nagrody lub na pierwsze żądanie Organizatora.
 9. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

5. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

6. Odbiór nagrody

 1. Organizator zawiadomi uczestników Konkursu o zwycięstwie najpóźniej do dnia określone w ZASADACH KONKURSU. Zawiadomienie ze strony Organizatora nastąpi w formie umieszczenia informacji na stronie internetowej www.wrolimamy.pl.
 2. Nagrody zostaną wysłane laureatom do dnia określonego w ZASADACH KONKURSU przez Blog  lub Sponsora nagród- zgodnie ustaleniami ZASAD KONKURSU. Wydanie nagród nastąpi poprzez wysłanie ich pocztową przesyłką poleconą / kurierem.
 3. Za wygrane nagrody nie przysługuje uczestnikom ekwiwalent pieniężny.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin  Konkursów dostępny jest w formie publikacji na stronie internetowej Organizatora www.wrolimamy.pl Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz ZASADY KONKURSU stanowiące szczegółowe uzupełnienie niniejszego Regulaminu. ZASADY KONKURSU SA ustalane każdorazowo , na potrzeby organizacji każdego konkursu i są dostępnę w formie publikacji na stronie www.wrolimamy.pl
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na dołączenie jego adresu e-mail do bazy newslettera serwisu W Roli mamy zgodnie z Polityką Prywatności Newslettera W Roli Mamy.
top-facebook top-instagram top-search top-menu go-to-top-arrow search-close