Na zakupach 31 lipca 2014

Zasiłek rodzinny 2014 – zmiany w przepisach

Zasiłek rodzinny to dla niektórych rodzin dodatkowe wsparcie finansowe w budżecie domowym. Warto znać zasady przyznawania tego świadczenia, by móc się o nie ubiegać. Od tego roku wprowadzono kilka zmian i zasiłek rodzinny w 2014 r. będzie przyznawany na nieco innych zasadach niż dotychczas.

Zmiany w 2014

Od 1 listopada 2014r. zmianie ulegnie kryterium dochodowe, od jakiego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego. Dotychczas kwota ta wynosiła 539 zł miesięcznie lub 623 zł w przypadku rodziny, posiadającej dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Według nowych zasad kwoty uprawniające do zasiłku będą wynosić odpowiednio: 574 zł netto miesięcznie na osobę lub 664 zł netto.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego, potwierdzonego najczęściej drukiem zeznania podatkowego PIT.

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 Ustawy o podatku rolnym.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego (miesięcznie):

 • dziecko do 5 roku życia – 77zł,
 • dziecko w wieku 5 – 18 lat – 106 zł,
 • dziecko w wieku 18 – 24 lat – 115 zł.

Dodatki przysługujące osobom pobierającym zasiłek rodzinny:

 • 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka – tzw.Becikowe; (wypłacane jednorazowo),
 • 400 zł miesięcznie z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; (miesięcznie),
 • 170 zł dla rodzica samotnego wychowującego dziecko, jeżeli dzieci jest więcej, maksymalnie można otrzymać 340 zł; (miesięcznie),
 • 250 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego; (miesięcznie),
 • 80 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego; (miesięcznie),
 • 60 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia oraz 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat; (miesięcznie),
 • 90 zł, jeżeli dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania; (miesięcznie),
 • 50 zł, jeżeli dziecko dojeżdża do szkoły, która znajduje się poza miejscem zamieszkania; (miesięcznie),
 • 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; (na rok).

Kiedy ubiegać się o zasiłek?

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku. Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 (od 1 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku) przyjmowane będą począwszy od miesiąca września 2014 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014 roku, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 listopada 2014 roku. Natomiast osoba ubiegajacasieo zasiłek złoży wniosek od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2014 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad otrzyma do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

○      zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

○      zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

○      oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

○      oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowy, poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

○      zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

○      zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych albo nakaz płatniczy za ten rok;

○      umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej;

○      umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

○      przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

○      kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

○      zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

○      dokument określający utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

○      dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;

○      orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

○      informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

○      kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

○      orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

○      zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej, lub ukończeniu przez dziecko 18 roku życia;

○      dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;

○      oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

W przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 • zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione prze położną potwierdzające, co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.
 •  kopie aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty w przypadku osoby uczącej się;
 • kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 Ustawy o cudzoziemcach, zgody na pobyt tolerowany w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenia rodzinne może domagać się takiego dokumentu.

 • oświadczenie o zatrudnieniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (np. druk zeznania podatkowego PIT, umowy o pracę, świadectwa pracy itd.).

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tekst ujednolicony (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1456,  1623, 1650, z 2014 r. poz. 559, 567),
 2. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 3),
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128 poz. 1175 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
Subscribe
Powiadom o
guest
10 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Magda
Magda
7 lat temu

Fajnie jasno napisane. Szkoda tylko, że kwoty są tak poniżająco niskie

Olga
Olga
7 lat temu
Reply to  Magda

A i tak nie każdy może się na nie załapać, bo czasem wystarczy mieć 1 czy 3 zł więcej na osobę i już jesteśza bogaty.

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
7 lat temu
Reply to  Olga

W takich przypadkach prawo powinno być bardziej elastyczne, bo dla potrzebującej rodziny, może dużo pomóc.

Sylwia
Sylwia
7 lat temu

Niestety: „Dura lex, sex lex” i by działało zgodnie z tą zasadą nie można go nadinterpretować na korzyć żadnej ze stron.

Mariola Z
Mariola Z
7 lat temu

Jeżeli w zeszłym roku nie miałam dochodu a w tym mam to mi się należy to rodzinne czy nie?

Małgorzata Karolczak

Dokładnie!zwiększyli ale nie na naszą kożyść…

Kamila Maria Meżykowska

Co roku mam zasiłek rodzinny, szkoda, że kwoty zasiłku nie zwiększyli

Emocje 29 lipca 2014

Wąskotorówka

Kiedy zostajemy mamami, zmienia się nasz sposób patrzenia na świat – w sensie metafizycznym i przyziemnym… w parę chwil zdobywamy nowe profesje… 
Choć wieloma zajęciami już parałam się w swoim życiu, z położnej-pedagoga-filmowca-biurowca przeistoczyłam się w dyżurnego geodetę-urbanistę… a wszystko za sprawą ”czterech kółek z napędem na mamę”.

Szybko przekonałam się, że „świat bez barier do pokonania” kończy się nie dalej, jak przed wejściem do windy  Oczywiście nie zamierzam oddawać się biadoleniu, jednak to fascynujące, jak mało myślących istot zajmuje się swoją profesją np.: projektowaniem.

Część sklepów znika z map mamy z pobudek czysto fizycznych, które pozwoliłam sobie określić prostym wzorem – obiekt A nie może być większy niż otwór B, ażeby pokonać drogę po bułki – wyjątek stanowi sytuacja w której otwór B stanowi przestrzeń w autobusie, ale to już bardziej zagmatwane rozdziały fizyki związane z falami dźwiękowymi i energią sprężystości.

Wracając jednak do tematu, my mamy z wózkami nie lubimy:

 • karuzeli (lub drzwi) obrotowych przy wejściu,
 • wąskich alejek,
 • kioskopochodnych, czyli kiosków, do których ktoś zapragnął wpuścić klientów,
 • schodów,
 • towaru na paletach co 2 metry,
 • oraz wąskich odstępów między kasami;

LUBIMY za to bardzo: przestrzeń, miłą obsługę, drzwi automatyczne i szerokie zakręty.

I tu czuję się w obowiązku pochwalić drogerię Rossmann, z której ja korzystam, nie jest gigantyczna, ale za to mogę do niej wjechać, zrobić zakupy bez obmyślania podkopów między regałami, ba! nawet mogę zawrócić i wyjść bez wypieków złości na twarzy. Morał? A jednak można, wystarczy pomyśleć – bo przecież większość domowych sprawunków leży w naszych damskich dłoniach!

Niestety nie wszędzie jest tak przyjemnie, choć szczytem ignorancji na jaki się ostatnio natknęłam, był misternie wykonany znak na drzwiach małego sklepiku: ilustrujący ideę właściciela: zakaz wjazdu z wózkiem!

A czy Wy też czasem zastanawiacie się nad zaopatrzeniem przedniej osi w spychacz? Dobrym rozwiązaniem jest chusta (pod warunkiem że nie planujecie tony zakupów).

Zdjęcie: Hanna Szczygieł

Subscribe
Powiadom o
guest
9 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Basia
Basia
7 lat temu

Już dawno nie pchałam wózka, ale pamiętam do dziś tę traumę – szczególnie małe sklepiki po schodkach – nigdy nie zostawiłam wózka z dzieckiem przed sklepem!

Magda
Magda
7 lat temu

Już gdzieś zamieszczałam tę historię, ale się powtórzę. Mąż idąc z wózkiem do marketu L, zaraz przy wejściu napotkał regały. Było tak wąsko, że ciężko było przejść nawet bez wózka. Oczywiście uprzejma pani pouczyła go bardzo „grzecznie”, że gdzie się pcha z tym wózkiem? Mąż długo nie myśląc powiedział, że skoro mają tu tak ciasno, to on teraz idzie zrobić zakupy, a pani będzie pilnowała córki i tak też zrobił. Pani była tak zaskoczona, że zanim do niej dotarło, mąż stał już przy kasie :D

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
7 lat temu
Reply to  Magda

Agent :)

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
7 lat temu

W mojej miejscowości nie wybieram się z wózkiem na zakupy, bo mnie krew zalewa- albo schodki bez podjazdów, albo wąskie drzwi … Albo krzywe chodniki.

Maman Biedronian
Maman Biedronian
7 lat temu

Nie wiem czy tylko ja mam problem, ale piekielnie nie lubię zakupów w Biedronce. Zawsze masa palet, ciasno i akurat ktoś w przejściu rozstawia towar. Ehh a Rossman, faktycznie przygotowany na mamy

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
7 lat temu

Dokładnie, u nie to samo! Nie raz nie poszłam do Biedronki – choć np. zależało mi na ich konkretnym produkcie, tylko dlatego, że nie mam jak dojechać do kasy!

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
7 lat temu

A mi się jeszcze taka sytuacja nie zdarzyła, choć może wynika to z faktu, że zakupy z dziećmi robię sporadycznie.

Asia
Asia
7 lat temu

Ojjj ile to razy kombinowałam jak koń pod górkę żeby zmieścić się z wózkiem między sklepowymi regałami! Wrrrrr!

Daniela M
Daniela M
7 lat temu

Żenujące kwoty

Emocje 27 lipca 2014

Jesteś tylko matką!

Nie lubię postaw roszczeniowych, nie przepadam za ludźmi, którzy mają takie podejście do życia. Nie lubię matek, które używają swoich dzieci jako karty przetargowej. Niestety jest ich całkiem sporo i o ile nie każdy natrafił na takie kobiety w realu, to zapewne w sieci niejednokrotnie.

Nikt – nawet matka – nie może uznawać siebie za lepszą lub też w gorszej sytuacji więc „ona musi”, nie może rościć sobie prawa do dodatkowch przywilejów* tylko dlatego, że ma dziecko. Nie jest najważniejsza. Jest tak samo ważna jak reszta społeczeństwa.

Być może moje podejście do życia jest odosobnione i będzie skrytykowane, ale wyznaję zasadę że „nie żyję na tym świecie sama”. Zresztą wspominałam o tym przy okazji tego tekstu: klik. To że mam wózek nie uprawnia mnie do tarasowania drogi, przejścia w sklepie czy wejścia do komunikacji miejskiej. To, że mam dziecko nie upoważnia mnie do zdominowania całego otoczenia przeze mnie i dziecko. I wcale nie chodzi o to by przepraszać za to, że się żyje. To moje życie się zmieniło, ja muszę się dostosować. Nie mogę żądać (zaznaczam – żądać!) by ktoś dał mi fory bo mam dziecko, choć miło gdy ktoś to zrobi. Mamy pewne „odgórne” przywileje i śmiało z nich korzystajmy, ale nie możemy domagać się więcej niż zostało ustalone. Wróć – możemy, ale bezpośrednim odbiorcą naszych roszczeń nie powinien być Kowalski z Nowakową. Dlaczego ma to ich obchodzić?

Oczekujemy kultury od innych więc same się nią wykazujmy. To procentuje, uwierzcie. Gdy ktoś prosi o przysługę pomagam z przyjemnością, gdy ktoś ode mnie żąda nie uzyska u mnie niczego.

Mogłabym przytoczyć wiele przykładów (jak w tekście, który wcześniej przywołałam) – od ostentacyjnego karmienia piersią, bo przecież dziecko głodne (miałam w swoi życiu kilka takich przypadków /nie mówię o karmieniu publicznym/ np. matka biegająca z gołym biustem chcąca napoić swojego około trzyletniego syna), najnowszą akcję „cyce na tablice” nawołującą do wrzucania do netu zdjęć podczas karmienia piersią niekoniecznie dyskretnego, po wysadzanie dziecka na środku chodnika bo przecież chce siku! To, że nie ma w pobliżu śmietnika nie oznacza, że można zostawić brudnego pampersa gdzie popadnie. Kiedy czyjeś dziecko jest niespokojne przepuszczam w kolejce, ale sam fakt, że matka stoi z pociechą przy kasie nie uprawnia jej do pierwszeństwa (poza kasą do tego przeznaczoną), bo być może ktoś przed nią zostawił pod opieką sąsiadki trójkę swoich dzieci ?

Wymagam od siebie, moich bliskich i innych by zachowywali się stosownie do sytuacji, okoliczności. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że dzieci bywają nieprzewidywalne, za to my powinniśmy nauczyć się reagować w odpowiedni sposób.

Inną rzeczą jest, że prezentując postawę roszczeniową uczymy takowej swoje dzieci, które bez wahania będą manifestować takie podejście w stosunku do nas samych.

 

* dodatkowe przywileje – wszystko to co wykracza poza powszechnie uznane i stosowane zasady funkcjonowania w życiu społecznym.

Tekst powstał na bazie obserwacji zachowań matek w realnym życiu, jak również  (i przede wszystkim) wygłaszanych poglądów podczas dyskusji w sieci oraz na blogach o tematyce rodzicielskiej.

Subscribe
Powiadom o
guest
11 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bożena
Bożena
7 lat temu

zgadzam się z tym co Pani napisała… . Jestem sama matką, mam już 5-cio letnią córkę i również karmiłam ją piersią, ale robiłam to zawsze w dyskretny sposób. Natomiast dziś kiedy jestem w parku, centrum handlowym i widzę kobiety z gołymi biustami podczas karmienia- nie skrępowane nagością zupełnie, to Ja jako osoba trzecia czuję się skrępowana patrząc na tą sytuację… Trochę kultury, dyskrecji…

(nie)Magda(lena)
(nie)Magda(lena)
7 lat temu
Reply to  Bożena

Nie powiem, że czuję się komfortowo widząc karmiącą mamę. Mam wrażenie, że ją podglądam w tak intymnej chwili. Zdarzyło mi się raz wpaść na taką, która jedną ręką trzymała dziecko a drugą przeglądała warzywa w markecie, oczywiście jednocz karmiąc piersią.

Basia
Basia
7 lat temu

A ja na szczęście nie spotykam „tego typu matek”. A może ich po prostu nie dostrzegam i wyłapuję wzrokiem te fajne ;) Teraz przesadziłam trochę, bo jednak obserwuję np. mamy, które ostro krzyczą na maluchy :(

Magda
Magda
7 lat temu
Reply to  Basia

A ja byłam kilka razy świadkiem różnych sytuacji, choć spora część „materiału badawczego” zamieszona jest na blogach. Czasami roszczenia są tak absurdalne, że mam nadzieję, że to jedynie ciążowe lub poporodowe hormony kierują tymi kobietami

Maria Ciahotna
Maria Ciahotna
7 lat temu

Cóż, tak to jest, że są ludzie i ludziska, pewnie mamy które „żądają” wszystkiego od wszystkich już przed macierzyństwem miały takie zachowanie. I smutnym faktem pozostaje, że dzieci uczą się przez obserwację, chłoną wszystko jak gąbki. Jeżeli chcemy współistnieć z innymi ludźmi, to trzeba się z nimi liczyć – we wszystkich dziedzinach…

(nie)Magda(lena)
(nie)Magda(lena)
7 lat temu
Reply to  Maria Ciahotna

Całkiem możliwe, że na to wszystko nie mają wpływu hormony a wychowanie wyniesione z domu.

Ilona
Ilona
7 lat temu

Zaczynając czytać ten tekst myślałam, że będzie to kolejny z cyklu „matka -najcięższy zawód świata”, „matka – cierpiętnica”, czy „matka- święta krowa” która może tarasować cały chodnik, czy wręcz rozjeżdżać wózkiem pieszych, bo „ona ma dziecko”… już się spotkałam na jednym parentingowym blogu z mamuśką typu „święta- krowa”, która uważała, że ludzie siedzący wieczorem w ogródku piwnym powinni zostać zlinczowani, bo śmieli zapalić papierosa przy jej dziecku (what the f..ck???!!!)
na szczęście pomyliłam się ;) tekst jest świetny!! gratuluję!!! sama jestem matką 3-latka i mam identyczne podejście do tych kwestii :D pozdrawiam :)

(nie)Magda(lena)
(nie)Magda(lena)
7 lat temu
Reply to  Ilona

Akurat na tego bloga nie trafiłam, ale czasem nie trzeba szukać długo, by coś podobnego trafić. Zazwyczaj kiedy ktoś zwróci uwagę na ten problem od razu posądzony jest o brak dzieci :)

Marta P
Marta P
7 lat temu

Oo rany, jak miło przeczytać coś takiego :) miło widzieć, że są normalne matki na tym świecie :) ja mam wręcz alergię na takie matki święte krowy, które myślą, że od razu wszystko im się należy, że każdy je musi omijać bo we 2 wózkami cały chodnik zajmują bo muszą pogadać itp. Tak samo jak na takie, które nie potrafią dziecka nauczyć, żeby się nie darło w autobusie, że mówi się cicho a nie wydziera., nie latało gdzie popadnie w restauracji itp *tak odnośnie drugiego tekstu* I w 100% zgadzam się, żeby nauki kulturalnego zachowania nie zostawiać na potem, bo… Czytaj więcej »

top-facebook top-instagram top-search top-menu go-to-top-arrow search-close